مثال با توجه به اعلان داده شده جدول مثالهایی از عبارات منطقی را همراه با معادل هر عبارت نشان می‌دهد.
int j = 0 , m = 1 , n = -1 ;
float x = 2.5 , y = 0.0 ;

err

معمولاً یک عبارت رابطه‌ای پیچیده، قسمت شرطی یک دستور حلقه‌ای یا if را تشکیل می‌دهد (دستور if را در فصل دستورهای کنترلی بررسی می‌کنیم). برای مثال عبارت
if ((a<b) && (b<c))
state1 ;
از نظر عملکرد معادل دستورهای زیر است.
if (a<b)
if (b<c)
state1 ;
و این سازوکار تا جایی که else وجود نداشته باشد درست است. به هرحال مجموعه‌ دستورهای
if ((a<b) && (b<c))
state1 ;
else
state2 ;
معادل دستورهای زیر نیست.
if (a<b)
if (b<c)
state1 ;
else
state2 ;
و برای اینکه ازنظر عملکرد همان نتایج به دست آید، باید آن را به صورت زیر نوشت.
if (a<b)
if(b<c)
state1 ;
else
state2 ;
else
state2 ;