تابع ( ) setInterval ، به صورت متناوب و دوره ای ، پس از گذشت مدت زمان تعیین شده برای آن ، یک تابع یا کد را اجرا می کند و تا زمانی که به وسیله برنامه متوقف نشود ، به این کار ادامه خواهد داد .
شکل کلی استفاده از این متد به صورت زیر است :
Syntax     setInterval ( ” javascript function name ” , milliseconds ) ;
مثال : setInterval ( ” MyFunction ” , 1000 ) ;

در جدول زیر به توضیح موارد syntax پرداخته ایم :
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح     پارامتر
این پارامتر تعیین کننده نام تابعی است که این متد آن را به صورت متناوب و دوره ای اجرا خواهد کرد . این نام باید در بین دو علامت ” ” قرار بگیرد .     ” javascript function name “
این پارامتر عددی تعیین کننده مدت زمانی است که متد ( ) setInterval ، تابع خود را پس از گذشت آن به صورت دوره ای اجرا می کند .
واحد این پارامتر بر حسب میلی ثانیه است .     milliseconds