این متد یک صفحه که در لیست صفحات شی History مرورگر ذخیره شده است را باز می کند .
همانطور که در معرفی شی History گفتیم ، آدرس URL صفحاتی که شما در یک پنجره مرورگر مشاهده می کنید ، در این شی ذخیره می شود . از این متد برای رفتن به یکی از صفحات مشاهده شده که در شی History قرار دارد ، استفاده می شود .
این متد دارای یک پارامتر اجباری است ، که باید به وسیله آن آدرس URL صفحه و یا شماره آن در لیست شی History را به این متد ارسال کنید . نوع این پارامتر می تواند عددی ( Integer ) و یا متن ( String ) باشد .

شکل کلی استفاده از این متد به صورت زیر است :
Syntax     history.go ( VLocation * )
* VLocation : یک پارامتر عددی یا متن که آدرس صفحه مورد نظر را مشخص می کند

راهنمایی به کار بردن پارمتر : شما می توانید شماره صفحه مورد نظر خود در لیست صفحات شی History و یا آدرس دقیق آن را به این شی توسط پارامتر ارسال کنید . در مثال های زیر استفاده از هر دو حالت این پارامتر را به شما نمایش می دهیم . اما معنای به کار بردن اعداد توسط این پارامتر به صورت زیر است :

عدد ۱ : به معنای باز کردن صفحه بعدی مشاهده شده است ( البته متد در این حالت زمانی کار می کند ، که کاربر از مسیر رفته به عقب بازگشت کرده باشد ) .
عدد ۲ : به معنای باز کردن ۲ صفحه بعد مشاهده شده نسبت به صفحه جاری است و برای اعداد ۳ و ۴ و … نیز به همین منوال است .
عدد ۱ – (منفی ): به معنای باز کردن صفحه قبلی مشاهده شده است .
اعداد ۲- و ۳- و … : به معنای باز کردن ۲ صفحه قبل مشاهده شده است و برای اعداد ۳- و ۴- و… وضع به همین منوال است .

نکته مهم : در صورتی که صفحه تعیین شده در متد ( ) go ، قبلا در پنجره جاری مرورگر باز و مشاهده نشده باشد و به عبارت دیگر آن صفحه در شی History مرورگر وجود نداشته باشد ، در هنگام اجرای این متد خطایی رخ نمی دهد و مرورگر در صفحه جاری باقی می ماند .