این متد ، صفحه بعدی مشاهده شده در مرورگر را باز می کند . آدرس ( URL ) این صفحه در عنصر بعدی ذخیره شده در شی History قرار دارد . البته این متد زمانی اجرا می شود که کاربر از مسیر رفته به عقب برگشته باشد . به عبارت دیگر آدرس صفحه ای در عنصر بعدی حافظه شی History ذخیره شده باشد . در غیر این صورت نیز با فراخوانی این متد خطایی رخ نداده و مرورگر در همان صفحه باقی می ماند .
عملکرد این متد همانند این است که کاربر دکمه forward مرورگر را کلیک کرده و یا متد ( ) go شی History را با مقدار ۱+ اجرا کنید .

شکل کلی استفاده از این متد به صورت زیر است :
Syntax     history.forward ( )