این متد ، صفحه قبلی مشاهده شده در مرورگر را باز می کند . آدرس ( URL ) این صفحه در عنصر قبلی ذخیره شده در شی History قرار دارد .
عملکرد این متد همانند این است که دکمه back مرورگر را کلیک کرده و یا متد ( ) go شی History را با مقدار ۱- اجرا کنید .

شکل کلی استفاده از این متد به صورت زیر است :
Syntax     history.back ( )