پس از آشنایی با ثابت های عددی شی Math ، در این قسمت به معرفی و توضیح تابع ها و متدهای ریاضی این شی می پردازیم که می توانید از آنها در انجام امور ریاضی و محاسبات خود استفاده نمایید . در لیست زیر این تابع ها قرار داده شده اند . برای دریافت توضیحات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام هر تابع کلیک نمایید :

نام تابع کاربرد
abs ( x ) این تابع قدر مطلق عددی x را بر می گرداند .
acos ( x ) این تابع آرک کوسینوس عدد x را بر می گرداند .
asin ( x ) این تابع آرک سینوس عدد x را بر می گرداند .
atan ( x ) این تابع آرک تانژانت عدد x را بر می گرداند .
ceil ( x ) این تابع عدد x رو به بالا گرد کرده و نزدیک ترین عدد صحیح بدان را بر می گرداند .
cos(x) این تابع کوسینوس x را بر می گرداند .
exp(x) این تابع مقدار عدد e به توان x را بر می گرداند .
floor(x) این تابع عدد x را رو به پایین گرد کرده و نزدیک ترین عدد صحیح بدان را بر می گرداند .
log(x) این تابع لگاریتم x را بر مبنای عدد e بر می گرداند .
max(a,b, .. ,x,y,z) این تابع بزرگترین عددی را که به عنوان پارامتر به آن ارسال شده است را بر می گرداند .
min(a,b, .. ,x,y,z) این تابع کوچکترین عددی را که به عنوان پارامتر به آن ارسال شده است را بر می گرداند .
pow(a,b) این تابع عدد a را به توان b رسانده و نتیجه را بر می گرداند .
random() این تابع یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ را انتخاب کرده و به عنوان خروجی بر می گرداند .
round(x) این تابع عدد x را گرد کرده و به نزدیکترین عدد صحیح بدان تبدیل می کند .
sin(x) این تابع مقدار سینوس x را بر می گرداند .
tan(x) این تابع مقدار تانژانت x را بر می گرداند .