این متد یک آدرس URL را به عنوان پارامتر دریافت کرده و در هنگام اجرا ، صفحه را به آن آدرس انتقال می دهد . از این متد می توان برای انتقال اتوماتیک صفحه به یک آدرس دیگر استفاده کرد .
Syntax     location.assign ( آدرس صفحه مورد نظر ) ;