شی Date :

در این بخش به معرفی متدهای شی Date می پردازیم . در قسمت قبل خواص این شی را بررسی کردیم .

 

متدهای شی Date :

متدهای شی Date در جدول زیر معرفی شده اند . برای دریافت اطلاعات راجع به هر کدام بر روی نام آن کلیک کنید :

نام متد شرح
getDate ( ) این متد ، شماره روز جاری در ماه را بر می گرداند .
getDay ( ) این متد ، شماره روز جاری در هفته را بر می گرداند .
getMonth ( ) این متد ، شماره ماه جاری را بر می گرداند .
getYear ( ) این متد ، شماره سال جاری را بر می گرداند .
getFullYear ( ) این متد نیز ، شماره سال جاری را بر می گرداند .
getHours ( ) این متد مقدار ساعت را بر می گرداند .
getMinutes ( ) این متد شماره دقیقه را در یک متغیر زمانی بر می گرادند .
getSeconds ( ) این متد شماره ثانیه ها را در یک متغیر زمانی بر می گرادند .
getMilliseconds ( ) این متد شماره میلی ثانیه ها را در یک متغیر زمانی بر می گرادند .
getTime ( ) این متد تعداد ثانیه های سپری شده از تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۷۰ تا به امروز را بر می گرداند
getTimezoneOffset ( ) این متد اختلاف زمانی بین زمان جاری سیتسم را با ساعت بین المللی گرینویپچ را بر حسب دقیقه بر می گرداند .
parse ( ) این متد یک تاریخ را به صورت رشته ای دریافت کرده و تعداد میلی ثانیه های سپری شده از زمان اول ژانویه سال ۱۹۷۰ تا به امروز را بر می گرداند
setDate ( ) این متد برای تغییر مقدار عددی تاریخ روز در یک متغیر زمانی استفاده می شود .
setMonth ( ) این متد برای تغییر شماره ماه و تاریخ روز در یک متغیر زمانی استفاده می شود .
setFullYear( ) این متد برای تغییر مقدار سال در یک متغیر زمانی استفاده می شود .
setYear( ) این متد برای تغییر مقدار سال در یک متغیر زمانی استفاده می شود .
setHours( ) این متد برای تغییر مقدار عددی ساعت در یک متغیر زمانی استفاده می شود .
setMinutes( ) این متد برای تغییر مقدار عددی دقیقه در یک متغیر زمانی استفاده می شود .
setSeconds( ) این متد برای تغییر مقدار عددی ثانیه در یک متغیر زمانی استفاده می شود .
setMilliseconds( ) این متد برای تغییر مقدار عددی میلی ثانیه در یک متغیر زمانی استفاده می شود .
setTime( ) این متد برای محاسبه و ایجاد یک تاریخ جدید ، به وسیله اضافه یا کم کردن تعداد معینی میلی ثانیه به تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۷۰ استفاده می شود .
toString( ) از این متد برای تبدیل یک متغیر زمانی به یک عبارت رشته ای استفاده می شود .