متدهای دیگر شیء geolocation

متد ()watchPosition: مکان فعلی کاربر را برمی گرداند و در صورت جابه جا شدن کاربر، داده را تازه سازی می کند. (مانند دستگاه GPS در یک خودرو)

متد ()clearWatch: باعث توقف متد ()watchPosition می شود.

در مثال زیر، متد ()watchPosition، نشان داده شده است. برای تست این مثال، به یک دستگاه GPS دقیق نیاز دارید: (مانند iPhone)

rt