این لایه در واقع بالاترین لایه در مدل مرجع است.این لایه دارای سیگنالهایی است که کارهای مفیدی برای کاربر انجام می دهنداز جمله انتقال فایل یا دستیابی به یک کامپیوتر راه دور.
دو عملکرد مهم در این لایه عبارتند از:
آغاز کردن یک رویداد
نمایش خروجی
فرض را بر این بگذارید پنجره یاهو مسنجر باز است و شما متن مورد نظررا نوشته اید زمانی که کلید ورود را میزنیدآن زمانی است که رویداد شروع به آغاز(راه اندازی)میکند زمانی است که طرف مقابل متن مورد نظر شما را مشاهده میکند نمایش خروجی مثالهایی که برای این لایه موجود می باشد عبارتند از:
HTTP,FTP,Telnet,Pop3,SMTP