دو عملکرد مهم در این لایه عبارتند از:
ارائه دادن اطلاعات در مبدا و مقصد با قالبی مشابه
رمز گذاری اطلاعات در مبدا و آشکار سازی اطلاعات در مقصد
فرمتی که در مبدا ارائه می دهیم همان فرمت را در مقصد دریافت میکنیم بفرض اگر در مبدا فایل عکس باشد در مقصد هم عکس دریافت میشود با توجه به گستردگی شبکه جهانی بوسیله رمز گذاری اطلاعات می توانیم مطمئن شویم که اطلاعات مورد نظر بصورت مطمئن به مقصد می رسد.
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از:
bmp, jpeg, text, asci