این لایه تضمین میکند که اطلاعات به مقصد مورد نظر می رسند.
دوعملکرمهم در این لایه عبارتند از:
Routing
Route Convergence