این لایه وظیفه مدیریت جزئیاتی را بر عهده دارد که دو وسیله ارتباطاتی می بایست درباره آن توافق نمایند
سه عملکرمهم در این لایه عبارتند از:
آغاز کردن جلسه
اداره وو نگهداری جلسه
متوقف کردن جلسه
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از:
ATM servers ,SQL servers ,oracle servers