این لایه مسئول کیفیت خدمات و مسئول تحویل درست اطلاعات است
سه عملکرد مهم در این لایه عبارتند از:
دایر کردن اتصال نقطه به نقطه
بازیابی خطا
انتقال دادن اطلاعات
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از:
online song ,TCP/UDP