کارانداز: با تحریک الکتریکی یک عمل خاصی مانند باز و بسته کردن یک شیر یا قطع و وصل یک کلید را انجام می‌دهد. گره حسگر: به گره‌ای گفته می‌شود که فقط شامل یک یا چند حسگر باشد.