فایل Manifest

فایل Manifest یک فایل متنی ساده است و به مرورگر می گوید که چه چیزهایی را باید و نباید Cache نماید.

این فایل شامل ۳ قسمت اصلی است:

Cashe ManiFest: فایل های تعیین شده در این قسمت، در هر بار مشاهده کاربر، دانلود و Cache خواهند شد.
Network: فایل های تعیین شده در این قسمت نیازمند وجود ارتباط اینترنتی به سرور بوده و هیچگاه ذخیره نمی شوند.
Fallback: فایل یا فایل های ذخیره شده در این قسمت، در صورتی که به هر دلیل صفحه مورد نظر کاربر، قابل دسترسی نباشد، فراخوانی می شوند. (به جای فایل اصلی)