قرار دادن صفحه به عنوان صفحه خانگی مرورگر

<a href=”javascript:history.go(0)” onClick=” javascript:this.style.behavior=’url(#default#homepage)’;this.setHomePage (‘http://www.webkaran.com’);” TARGET=”_self”>این صفحه را خانگی صفحه ی خانگی خود کنید</a>