قابلیت های معمولی اکتیودایرکتوری، به علاوه موارد زیر:

Forest trust: به کمک آن می توانید دو forest جدا از هم را به هم مرتبط کنید.
تغییر نام دامنه
Linked-value replication
توانایی راه اندازی دومین کنترلری که read-only (RODC) است.
بهبود الگوریتم های بررسی سازگاری (Knowledge Consistency Checker): بهبود الگوریتم های پشتیبانی forestهایی که تعداد زیادی سایت دارند در سطح عملیاتی ویندوز ۲۰۰۰ پشتیبانی (به کمک Intersite Toplogy Generator).
قابلیت ایجاد ویژگی های مختلف برای یک گروه جدید: این قابلیت به احراز هویت با توجه به نقش هر کاربر کمک می کند.
غیرفعال کردن و دوباره تعریف کردن ویژگی ها و کلاس ها در مدل: ویژگی های مقابل را می توان چند بار استفاده کرد: ldapDisplaName، schemaIdGuid، OIDو mapiID.
Namespaceهایی که مبتنی بر دامین هستند و در حالت ویندوز سرور ۲۰۰۸ اجرا می شوند.