فضای سایت و ایمیل :
در تمامی هاست ها، فضای ایمیل و سایت یکی بوده و بسته به اینکه چه میزانی، سایت و ایمیل شما فضا را اشغال می کند، لازم است تا یک هاستی خریداری کنید که هردوی این فضاها را تامین کند.