فرم اینلاین

برای فرمی کوچک‌تر که فضای کمتری را اشغال می‌کند از .form-inline استفاده کنید.

mn

fd