با فرمان wc میتوانیم line,word,character فایل را شمارش کنیم

#wc subnet

همچنیم میتوانیم بصورت مجزا line,word,character را شمارش کنیم

#wc -l subnet
#wc -w subnet
#wc -c subnet

بوسیله فرمان touch میتوانیم یک فایل خالی بسازیم

#touch subnetwork