از فرمان rmdir-removing directory برای پاک کردن دایرکتوری استفاده میکنیم

#rmdir subnet