از فرمان mkdir-making directory برای ساختن دایرکتوری استفاده میشود

#mkdir subnet