با فرمان grep میتوانیم محتویات فایل موردنظر را جستجوکنیم, حروف و یا کلمات مورد نظر را استخراج کنیم

#grep hello subnet

همچنین بوسیله n- میتوانیم شماره مورد نظر را استخراج کنیم

#grep n- 222 subnet

استفاده از grep هیچ تغییری در محتوای فایل داده نمیشود, تنها خطی که شامل جستجوی ما است را نمایش میدهد