از فرمان زیر برای نمایش اسم login استفاده میشود:#logname