فرق ASP با HTML چیست؟

* وقتى که Browser (کاوشگر اینترنت) درخواست یک فایل HTML را بکند، Server آن فایل را بر مى گرداند.
* وقتى که Browser درخواست یک فایل ASP را بکند، IIS درخواست مربوطه را به موتور (هسته‌اى که وظیفه اصلى را بازى مى کند) ASP ارجاع مى دهد. موتور ASP فایل ASP را خط به خط مى خواند، و اسکریپت هاى درون فایل را اجرا مى کند. در نهایت فایل ASP به عنوان یک فایل HTML ساده به Browser برگردانده مى شود.