فراخوانی تابع های سرویس گیرنده توسط سرویس دهنده

این روش هم مشابه حالت قبل است .در طرف سرویس گیرنده شما می توانید یک تابع را به شیء اتصالی که تعریف کرده اید، اختصاص دهید سپس سرویس دهنده می تواند با استفاده از تابع call این تابع را فراخوانی کند.

ساختار زیر فرآیندی نشان می دهد که چگونه سرویس دهنده می تواند یک تابع را در سرویس گیرنده فراخوانی کند.در این مثال تابع “doThis” به نمونه nc‌که یک شیء از جنس کلاس NetConnection است، تعلق دارد.سرویس دهنده این تابع را با استفاده از تابع call که یکی از توابع سرویس گیرنده است، فراخوانی می کند.

همچنینflashcom می تواند یک تابع دور را همزمان در چندین سرویس گیرنده فراخوانی کند.سرویس گیرنده هایی که به یک شیءای از جنس کلاس shared object متصل هستند، می توانند از این تابع استفاده کنند.مثلاً برای به روزرسانی یک text chat از تابع زیر استفاده می کنند.chat_so‌شیءای از جنس کلاس shared object می باشد.

chat_so.showMessage = function (msg) {

chatTextArea.text += msg + ‘\n’;

chatTextArea.vPosition = chatTextArea.maxVPosition;

};