اتصال به سرور در Flash communication server
فراخوانی تابع های سرویس دهنده توسط سرویس گیرنده

در یک برنامه کاربردی معمولی، ممکن است سرویس گیرنده بخواهد تا بعضی از تابع های روی سرویس دهنده را فراخوانی کند.(البته سرویس گیرنده می تواند تابع هایی را فراخوانی کند که در فایل main.asc مربوط به این برنامه کاربردی وجود داشته باشد)برای نمونه ممکن است تا قبل از اجرای یک stream ضبط شده طول آنرا از سرویس دهنده بپرسد یا اینکه از سرویس دهنده بخواهد تا پیامی را به سرویس گیرنده دیگری بفرستد.

سرویس گیرنده می تواند یک تابع را در سرویس دهنده با استفاده از NetConnection object صدا بزند.

nc.call(“getStreamLength”, streamInfoResponder, streamName);

که پارامتر اول نام تابع، پارامتر دوم خروجی تابع و پارامتر های بعدی هم آرگومانهای ورودی تابع ِطرف سرویس دهنده می باشند.

ساختار زیر مثالی را نشان می دهد که سرویس گیرنده تابعی از سرویس دهنده را فراخوانی می کند.در این ساختار سرویس گیرنده تابع”dothis” را روی اتصال nc فراخوانی می کند.تابع “dothis”به این نمونه برنامه کاربردی اختصاص دارد.