پاکسازی مسیر(ردپا)به فعالیت هایی که هکرها در جهت پنهان کردن خلاف کاریهایش که انجام داده است ارجاع میشود.
دلایل احتیاج به پاکسازی برای طولانی نگهداشتن , ادامه استفاده از منابع , پاک کردن شواهد هک کردن یا اجتناب از اقامه دعوای قانونی را شامل میشود
مثالها steganography,tunneling و تغییر log file ها را شامل میشود.