نگهداری دسترسی در جایی که هکر سعی در نگهداشتن مالکیت سیستم میکند ارجاع داده میشود.
ممکن است هکرها سیستم را بوسیله امن کردن دسترسی انحصاری بوسیله backdoors,Rootbits یا trojan ها از هکرهای دیگر به سیستم خودشان تبدیل کنند.
هکر میتواند upload ,download یا دستکاری اطلاعات , برنامه های کاربردی و پیکربندی ها را از سیستم خودش انجام دهد.