کسب دسترسی به فاز نفوذ (penetration) ارجاع داده شده است.
هکرها آسیب پذیری در سیستم را اکسپلویت میکنند.
اکسپلویت میتواند حول یک LAN, اینترنت یا به عنوان یک فریب یا سرقت رخ دهند.
مثالهای buffer over flows,denial of service , session hijacking و password cracking را شامل میشود
فاکتورهای نفوذ ساختار و پیکربندی سیستم هدف , سطح مهارت مرتکب شونده و سطح اولیه از دسترسی بدست آمده را شامل میشود.
هکر میتواند به سطح سیستم عامل , سطح برنامه کاربردی یا سطح شبکه کسب دسترسی کند.