شناسایی به فاز تدارکی ارجاع داده شده است که یک حمله کننده تا جایی که میتواند به جستجوی جمع آوری اطلاعات درباره یک ارزیابی هدف قبل از شروع به یک حمله میپردازد

انواع شناسایی

شناسایی غیرمستقیم(Passive)
در این توع شناسایی بدست آوردن اطلاعات بصورت تعامل غیرمستقیم با هدف را گوییم.بصورت مثال , جستجو در رکوردهای عمومی یا اخبار های پخش شده

شناسایی مستقیم (active)
در این نوع شناسایی با هدف بصورت مستقیم با هر طریقی تعامل داریم. بطور مثال بوسیله تماس تلفنی با منشی یا قسمت فنی