عناصر معنایی (semantic) چه هستند؟

عناصر معنایی (semantic)، عناصری هستند که از نام آنها می توان به وضوح به محتوای آنها پی برد.

عناصر non-semantic مانند: <div> و <span> – از نام آنها نمی توان به محتوای آنها پی برد.

عناصر semantic مانند: <form>, <table>, <img> – به وضوح، محتوای خود را توصیف می کنند.