برخی مدلهای سویچ سیسکو یکسری تنظیمات اولیه روی خودشون دارن مثل سویچ ۲۹۶۰ که با روشن کردن اون بدون انجام تنظیمات اولیه میتواند عملیات پایه ای سویچینگ را انجام دهد اما ارتباط اولیه با آن
با استفاده از کابل کنسول خواهد بود البته ارتباطهای بعدی هم میتواند با استفاده از این کابل و پورت آن باشد .
روترهای سیسکو هیچ نوع Config اولیه ای ندارند