انجام عملیات ساده بر روی کنترل Treeview

افزودن node ریشه و سپس nodeهای فرزند
treeView1.Nodes.Clear();
treeView1.Nodes.Add(“World”);
TreeNode parents={newTreeNode(“Asia”),newTreeNode(“Europ”),newTreeNode(“Africa”),newTreeNode(“Australia”),newTreeNode(“Amercia”)};
treeView1.Nodes[0].Nodes.AddRange(parents);
حذف node مورد نظر

treeView1.SelectedNode.Remove();

 

نمایش contextmenu بر روی node انتخاب شده

در رویداد Treeview, NodeMouseClick این کد را مینویسیم
private void treeView1_NodeMouseClick(object sender, TreeNodeMouseClickEventArgs e)
{
if (e.Button == MouseButtons.Right)
{
treeView1.SelectedNode = e.Node;
e.Node.ContextMenuStrip = cmsCommand;
}
}