عملگر های مقایسه ای

عملگرهای مقایسه ای شامل ==, <, >= و غیره هستند. اعداد، رشته ها، لیست ها، دیکشینری های قابل مقایسه اند.