سلام دوستان خوب ، امیدوارم که روز خوبی راآغاز کرده باشید. و خوب وسلامت با اموزشهای ما همراه بمانید.آن دسته از عملگرهای جاوا اسکریپت که برای محاسبه بکار می روند به ترتیب زیر هستند.

عملگر

شرح

+

جمع

تفریق

*

ضرب

/

تقسیم

%

باقی مانده ی تقسیم

++

افزایش یک واحد

کاهش یک واحد

عملگرهای محاسباتی

یک عملیات محاسباتی متعارف روی دو عدد عملیات لازمه را انجام می دهد .

حال این دو عدد ممکن است لیترال (literal) باشند.

مثال

var x = 100 + 50;‎

و یا متغیر باشند.

var x = a + b;‎

یا عبارت مانند مثال زیر

var x = (100 + 50) * a;‎

عملوندها (operands) و عملگرها (operators)

اعداد (در عملیات حسابی) عملوند operand / خوانده می شوند . عملیات که بین دو عملوند صورت می گیرد توسط operator / عملگر تعریف می شود .

عملوند

عملگر

عملوند

۱۰۰

+

۵۰

عملگر جمع addition operator / اعداد را جمع می بندد.

جمع

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;

عملگر تفریق subtraction / اعداد را منها (از هم کسر) می کند.

تفریق

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

var x = 5;
var y = 2;
var z = x – y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z

عملگر ضرب multiplication / (*) اعداد را در هم ضرب می کند.

ضرب

نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;

عملگر تقسیم (/)(division) اعداد را بر هم تقسیم می کند.

تقسیم

نمونه چهار
?
۱
۲
۳
۴

var x = 5;
var y = 2;
var z = x / y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;

عملگر modular (%) باقی مانده ی تقسیم را برمی گرداند.

باقی مانده ی تقسیم

نمونه پنج
?
۱
۲
۳
۴

var x = 5;
var y = 2;
var z = x % y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;

عملگر افزاینده / (++) اعداد را یک واحد افزایش می دهد.

افزایش

نمونه شش
?
۱
۲
۳
۴

var x = 5;
x++;
var z = x;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;

عملگر کاهنده / (–) اعداد را یک واحد کاهش می دهد.

کاهش

نمونه هفت
?
۱
۲
۳
۴

var x = 5;
x–;
var z = x;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;

اولویت عملگرها

بیانگر اولویت یا ترتیبی است که عملیات در عبارت حسابی باید یکی پس از دیگری اجرا شوند .

مثال

نمونه هشت
?
۱
۲
۳

document.getElementById(“demo”).innerHTML = 100 + 50 * 3;

آیا نتیجه ی مثال بالا برابر است با ۱۵۰ * ۳ یا ۱۰۰ + ۱۵۰؟

آیا عملیات جمع اول انجام می شود یا ضرب؟

عملیات ضرب درست مشابه ریاضیاتی که در مدرسه آموختیم بر دیگر عملیات از جمله جمع تقدم دارد .

عملگر ضرب (*) و تقسیم (/) بر جمع (+) و تفریق (-) تقدم دارند .

همان طور هم که در مدرسه آموختیم که با استفاده از پرانتز می توان ترتیب اولویت را تغییر داد.

مثال

نمونه نه
?
۱
۲
۳

document.getElementById(“demo”).innerHTML = (100 + 50) * 3;

عملیاتی که در پرانتز قرار می گیرند، اول محاسبه می شوند .

هنگامی که عملیات زیادی وجود دارد که دارای اولویت یکسان می باشند(مانند جمع و تفریق که از نظر اولویت با هم برابر هستند)، عملیاتی از این دست از چپ به راست محاسبه می شوند.

مثال

نمونه ده
?
۱
۲
۳

document.getElementById(“demo”).innerHTML = 100 + 50 – 3;

اولویت عملگرهای محاسباتی

جدول زیر کلیه ی عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت را به ترتیب اولویت فهرست می کند.

عملگر

اولویت محاسبه و اجرا

( )

/ گروه بندی عبارات Expression grouping

++ —

(افزاینده و کاهنده)Increment & decrement

* / %

(modulo division) ضرب، تقسیم و باقی مانده ی تقسیم

+ –

جمع و تفریق

عبارات داخل پرانتز کاملاً پیش از اینکه مقدار در بقیه ی عبارت بکار گرفته شود محاسبه می گردد.
آموزش عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت