عملکرد بافر(محافظ)

در بافر(محافظ) زمانی به بافر(محافظ) اختصاص داده می شود که یک فضای ذخیره سازی خاص در نظرگرفته شود . داده های کپی شده در آن را می توان در منبع کد زیر در نظر گرفت. منبع در برنامه وارد شده و تبدیل شده و برنامه قابل اجرا می شود و می توان آن را در یک بلوک از حافظه به طول ۳۲ بایت نگهداری کرد و نام رشته را به شرح زیر اختصاص داد :

incl

 

این نوع آسیب پذیری در سیستم عامل یونیکس و سیستم های مبتنی بر NT صورت می گیرد .