عدم چاپ شدن محتویات آرایه

kj
هر کاری میکنم چاپ نمیشه.
برای مثال از این کد استفاده میکنم:

sep