عبارات محاسباتی:

عبارت به مجموعه ای از ثابت ها و متغییرها و عملگرها میگویند.ما اگر مغییر و عملگر را به عنوان یک

دستور وارد کنیم مفسر پایتون مستقیما آن را حساب کرده و در خروجی چاپ میکند.

مثال:
کد:

33

یا به این صورت از عبارات محاسباتی استفاده میکنیم مثل یک برنامه:

کد:

poo

اینجا هم از ثابت ها و هم از متغییرها در عبارات محاسباتی استفاده

کردیم.