یک صفحه وب ایستا صفحهٔ وبی است که همیشه همان داده‌ها را در پاسخ به همهٔ درخواست‌های دانلود (بارگیری پایین) از همهٔ کاربران می‌دهد.

مزایا [ویرایش]  

کنار هم گذاشتن آسان و فرز، حتی برای کسی که تجربهٔ بسیاری ندارد.  دلخواه(مناسب) برای نمایش اینکه یک وب‌گاه چگونه ظاهری دارد.  نهانگاه پسند (cache friendly)، یک کپی را می‌توان به بسیاری نشان داد.

معایب [ویرایش]  

نگهداری دشوار به هنگامی که وب‌گاه بزرگ می‌شود.  دشوار برای نگهداری سازگار و به روز.  شخصی سازی کمی را برای کاربر ارائه می‌کند.