صفات آبجکت Folder

آبجکت Folder نیز مانند فایل است و اغلب صفات فایل را دارد. برای جلوگیری از تکرار، نام آن ها را مجددا ذکر نمی کنم. ولی آبجکت Folder چند تا صفت دارد که آبجکت file ندارد:

Files
مجموعه (کلکسیونی) از تمامی آبجکت های فایل موجود در پوشه را برمیگرداند.
IsRootFolder
یک مقدار Boolean برمیگرداند که مشخص می کند این پوشه، پوشه ی ریشه ی درایو فعلی است یا نه
SubFolders
مجموعه (کلکسیونی) شامل زیر پوشه های این پوشه (تمام ساب فولدر ها)

11u