یک یا بیش از یک مرکز صدور گواهینامه دیجیتال یا Certificate Authority : مراجع یا موجودیت های مورد اعتمادی هستند که برای صدور Digital Certificate ها مورد استفاده قرار می گیرند. زمانیکه از بیش از یک عدد CA در یک مجموعه استفاده می شود ، همیشه برای آنها یک نظم در طراحی وجود دارد که وظایف هر یک از آنها را به تفکیک روشن کرده است ، برای مثال CA ریشه یا Root در هسته اصلی مرکز قرار دارد ، در زیر مجموعه Root CA مرکزی به نام Subordinate CA وجود دارد و در نهایت مرکزی برای صدور گواهینامه برای کاربران به نام Issuing CA وجود دارد.