شی window بالاترین شی در رده بندی عناصر صفحات HTML در مدل DOM است . هر پنجره مرورگر در واقع یک نسخه از شی window است . این شی به ازای هر نمونه از تگ های < body > یا < frameset > ساخته می شود .