شیوه نامه ی خارجی : یک فایل متنی ساده است که حاوی مشخصات شیوه نامه  برای  دستورات  و

کلاسهای اچ تی ام ال است. پسوند این فایل CSS . است .

مراحل استفاده از شیوه نامه ی خارجی به صورت زیر است:

۱) ایجاد یک فایل متنی با پسوند CSS که حاوی شیوه نامه باشد.

۲) استفاده از دستور <LINK> در کد های HTML برای استفاده از فایل حاوی شیوه نامه .دو صفت

مهم این دستور عبارت از REL و HREF . صفت REL رابطه ی بین  فایل  HTML  و  فایل حاوی شیوه نامه

را نامگذاری می کند و به صورت “REL=”STYLESHEET استفاده می شود. صفت HREF  مشخص  می

کند چه فایلی باید مورد استفاده قرار گیرد.

کد های زیر نمونه ای از شیوه نامه ی خارجی است:

قبل از هر کاری یک پوشه با نام www بسازید و دو برنامه ی زیر را که می نویسید داخل آن ذخیره کنید.

۱)کد های زیر را در برنامه ی notepad نوشته و با نام test.css ذخیره کنید.

BODY  {font:20pt;font-family:Tahoma;color:blue;background:white}

H1  {font:20pt;font-family:Tahoma;color:blue;text-align:center}

H2   {font:16pt;font-family:Tahoma;color:blue;text-align:center}

P     {text-indent:0.1 in;margin-left: 40px ;margin-right:40px}

۲)دستورات زیر را با نام test.htm ذخیره کنید.

<html>

<head>

<title>style sheet</title>

<link rel=stylesheet href=”test.css” type=”text/css”>

</head>

<body>

<h1>آموزش شیوه نامه ی خارجی </h1>

<h2>. این مثالی برای شیوه نامه ی خارجی است </h2>

<p>

. شیوه نامه ها کاربرد فراوانی در طراحی صفحات وب دارند

</p>

</body>

</html>

سپس test.htm را اجرا کنید و نتیجه ی کار را خودتان ببینید.

margin-right: این خاصیت حاشیه ی سمت راست صفحه ی وب را تعیین می کند.