شیء‌client ‌ وapplication

(flash)
وقتی یک سرویس گیرنده به یک نمونه برنامه کاربردی در سرویس دهنده متصل می شود، یک شیء‌client در سرویس دهنده تشکیل می شود.این شیء می تواند برای ارسال یا دریافت داده از سرویس گیرنده استفاده شود. شیء‌ دیگری به نام application در طرف سرویس دهنده وجود دارد که برای مدیریت چرخه زندگی یک برنامه کاربردی به کار می رود.