Lurkers (لورکرها)
به افرادی گویند که در فروم‌ها و تالارهای گفتگو فقط مطالب را می‌خوانند و در بحث‌ها شرکت نمی‌کنند.