سیستم نامتقارن :

در این روش جهت کاهش پدیده Cross talk ، ارسال اطلاعات در Upload روی محدوده پائین فرکانسی بین KHZ 138 تا ۳۰ صورت می پذیرد . بهمین دلیل سرعت Download بیش از سرعت Upload خواهد بود .

در ابتدای ارائه تکنولوژی DSL ، این تکنولوژی بصورت Point–to–Point مورد استفاده قرار می گرفت درحال حاضر با ارائه DSLAM ها ، خطوط پرسرعت قابل به اشتراک گذاشتن بین خطوط مسی با تکنولوژی DSL خواهد بود .

انواع تکنولوژیهای xDSL به همراه سرعت انتقال، نرخ ارسال بیت وفاصله سرویس دهی وکدینگ خط بکار گرفته درجدول زیر ، ارائه می شود.

بدین ترتیب با استفاده از این تکنولوژی می توان درمواردی که تعدادی کاربر دریک محدوده جغرافیایی ازپیش تعریف شده حضوردارند کلیه ایشان را برروی یک خط اشتراکی باسرعت بالا قراردارد وشرایط مطلوب ارتباطی را تامین نمود. لذا این سیستم با ارائه بهترین واقتصادی ترین روش کاربردی قادر به پاسخگویی به نیاز محل های متصل شده به هم ، می باشد . بدیهی است سایر محدودیتهای موجود در شبکه های دسترسی آنالوگ از جمله سرعت پائین ، باز دهی کم، اتصال موقت و …….. در این شبکه راه نخواهد داشت .