Windows Server 2003 Edition

۱٫Web Edition
۲٫Standard Edition
۳٫Enterprise Edition
۴٫Data Center Edition

مزیتهای windows 20003
پایداری win 2003 خوب است.چندین ماه  بدون خرابی میتواند پابرجا بماند
همراه با fire wall ساخته میشود و  در برابر کاربرها و ویروسهای ناخواسته حفاظت میکند
از remote networking,remote assistance,remote desktop
VSS-Volume Shadow Copy
SUS-Software Update Services
از IP V6 پشتیبانی میکند
از NAT-Network Address Translation پشتیبانی میکند
از گروه پشتیبانی میکند
ازNET. پشتیبانی میکند
از ASR-Automated System Recovery حمایت میکند
در DNS,zone جدیدی داریم به نام Stub zone
میتوانیم اسم کامپیوتر را هر زمان بعد از نصب active directory عوض کنیم