سوئیچ به وسیله گفته میشود که میتواند بسته ها را مستقیما به پورت های مرتبط با نشانی های خاص شبکه هدایت کند

دو نوع سوئیچ عبارتند از:
۱٫Manageable Switch
اینگونه از سوئیچها را می توان بوسیله پورت کنسول پیکربندی کرد

۲٫Non manageable Switch
اینگونه از سوئیچها را نمی توان بوسیله پورت کنسول پیکربندی کرد